OMIŠU JE NEOPHODNO POTREBNA GORNJA OBILAZNICA S UMETANJEM ČVORA ″OMIŠ CENTAR″ U ZAKUČCU I DONJA OBILAZNICA UŽEG DIJELA GRADA

 OMIŠU JE NEOPHODNO POTREBNA GORNJA OBILAZNICA S UMETANJEM ČVORA ″OMIŠ CENTAR″ U ZAKUČCU I DONJA OBILAZNICA UŽEG DIJELA GRADA

 

Priopćenje !!!

 

Građanima Omiša,omiškog priobalja i zaobalja,medijima i široj javnosti!!!                                                                                                                                          

 

Predmet:  SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA SAZVANA OD GRUPE VIJEĆNIKA NA TEMU:         

                -Zaobilaznica grada Omiša                 

                -Zaobilaznica Gata-Zvešanje, spoj s autocestom čvor Blato n/C

                -Donja zaobilaznica gradska luka -Zakučac

 

Nakon zahtijeva za sazivanje tematske sjednice gradskog vijeća grada Omiša koju je pokrenula grupa vijećnika HDZ-a, HDS-a i HSP-a redovnom procedurom dana 2.8.2016. uputili smo dopis  (u prilogu) predsjedniku gradskog vijeća i svim gradskim vijećnicima gdje smo sve vijećnike pozvali na politički konsenzus, a ujedno smo predsjedniku gradskog vijeća ponudili stručnjaka koji bi potpuno ravnopravno, argumentirano sudjelovao u stručnoj raspravi i postavljao pitanja stručnim ljudima i predstavnicima Hrvatskih cesta. Obzirom da je tematska sjednica polučila previranja i ostavila nejasnoće, kako na relaciji grad Omiš-Hrvatske ceste, tako je ostavila nejasnoće i široj javnosti.

Upravo zato ispred Hrvatske demokršćanske stranke-ogranak Omiš nakon što smo saslušali sudionike tematske sjednice iznosimo vam ovo priopćenje i zaključak:

 

Radi razumijevanja cijele situacije i ovog cestovnog raspleta navesti ćemo vam osnovne dijelove koji su bitni da bi kompletni rasplet obilaznice Omiša  bio potpuno funkcionalan:

 

1.  OBILAZNICA GRADA OMIŠA –GORNJA OBILAZNICA

 

Trasu Obilaznice Omiša (gornja obilaznica) potrebno je izvesti s korekcijom trase u odnosu na postojeće projektno rješenje kojem je neizostavno potreban čvor “Omiš -centar“, odnosno“čvor Zakučac“. Na taj način obilaznica se veže s državnom cestom D70, kako u pravcu Tugara i Splita tako i u pravcu čvora “Blato n/C“. Ujedno svako vozilo koje prometuje budućom  brzom cestom Split –TTTS- Podstrana –Dugi Rat –Omiš (zapad)- Omiš (istok), bilo da dolazi iz pravca Splita ili Makarske može se s brze ceste na tvom čvoru isključiti iz prometa i uključiti u promet, bilo da se radi o potrebi dolaska ili odlaska iz Omiša. Takvim rješenjem na isti čvor mogu se priključiti i sva vozila koja dolaze iz pravca čvora “Blato n/C“ i iz pravca Tugara, odnosno Splita.

 

Ovo rješenje uporno je zagovarao i zagovara Ivan Vulić, dipl. ing. građ. s grupom inženjera, inače po korijenu Zakučanin i čovjek koji uz neosporno stručno znanje o Omišu i van cestovnih tema uvijek pristupa s posebnim žarom i ljubavi.  Podršku u tom vremenu 2006. godine dala mu je udruga Omiška stina za vrijeme pok. gospodina Nikše Čečuka, ali na žalost bez javne podrške tadašnjih struktura vlasti grada Omiša.

 

Danas će čvor“Omiš -centar“, odnosno“čvor Zakučac“ ipak biti izveden (nadajmo se) samo je pitanje na koji način. Hrvatske ceste su uporno kroz proteklo vrijeme kroz niz dopisa i korespodencija odbijale takvo rješenje dok nisu došle do zaključka da im je potreban operativni tunel ″ Komornjak sjever″ i dio trase kojom se obilaznica Omiša ipak spaja s državnom cestom D70. Kako će konačno izgledati čvor  “Omiš -centar“ očekujemo da vidimo od Hrvatskih cesta koje će skoro gradskom vijeću dostaviti konačno rješenje čvora “Omiš -centar“, odnosno“čvora Zakučac“.

 

Stoga iz svega izrečenog iznosimo razmišljanja struke i donosimo zaključak da je obilaznica Omiša strateški projekt razvoja grada Omiša, koji je izostavljanjem čvora “Omiš -centar“, odnosno“čvor Zakučac“ investicija je bez pokrića koja ni približno ne zadovoljava prometne potrebe grada Omiša.

 

2. OBILAZNICA GRADA OMIŠA – DONJA MINI OBILAZNICA

 

 Donju zaobilaznicu  grada Omiša gradska luka –Planovo-Zakučac (Lisičina) tijekom IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA GRADA OMIŠA 2011. godine u razdoblju od 20. listopada do 3. studenoga 2011. godine predložila je udruga za očuvanje sela Zakučac “Sv. Leopold Bogdan Mandić” s ciljem  planiranja FOŠALA u pješačku zonu.

 

U sklopu javne rasprave od upravnog odjela za komunalno stambenu djelatnost i uređenje prostora i zaštitu okoliša grada Omiša stigao je odgovor u sklopu javne rasprave nadnevka 3.4.2013. (Klasa:350-01/08-01/39, ubroj: 2155/01-05-13/0-2-5) u kojem se navodi citiram: ”A. Promet ne prihvaća se.  Prometno rješenje je usklađeno s prometnim rješenjem iz PPSDŽ. Nove trase i rješenja bi trebalo detaljnije ispitati pa je prijedlogom izmjena i dopuna PPUG Omiša predložena izrada Prometne studije koja bi trebala odgovoriti na pitanja  boljeg funkcioniranja na topografski vrlo složenom području grada Omiša”

 

Radi poznavanja činjeničnog stanja i istine o donjoj (mini) obilaznici konstatiramo:

 

a) Gradsko vijeće grada Omiša u tadašnjem sazivu (8.travnja 2013.) nije prihvatilo među ostalim prijedlog  mini obilaznice grada Omiša gradska luka –Planovo-Zakučac (D70).

 

b) Gradsko vijeće grada Omiša u sadašnjem sazivu prihvatilo je sličnu verziju mini obilaznice grada Omiša gradska luka –Planovo-Zakučac (nešto korigiranu i izmjenjenu) u sklopu IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA GRADA OMIŠA (VI) 2015. godine.

 

Stoga iz svega iznesenog iznosimo razmišljanja struke i donosimo zaključak da je donja obilaznica grada Omiša (mini obilaznica) gradska luka –Planovo – Zakučac (D70) višenamjenski objekt koja rješava usijani prometni tok  i omogućuje da Fošal postane pješačka zona. Ne degradira gornju obilaznicu , već s gornjom obilaznicom čini jedinstvenu cjelinu i rješava prometnu gužvu  užeg dijela grada, a ujedno rješava i ostale višenamjenske komunalne probleme i potrebe grada Omiša (vodovod, kanalizacija i sl.).

 

 3. DRŽAVNA CESTA D70 –D8 (Priko) –TUNEL ″PRIKO″-TUNEL ″LISIČINA″ DO UKLAPANJA NA POSTOJEĆU TRASU D70 (BUDUĆI ČVOR ″ZAKUČAC″)

 

Ovaj koridor (dionica državne ceste D70) prikazan na situaciji koja se nalazi u prilogu ovog priopćenja (smeđa boja) i sastojao bi se se od dva tunela (Priko L=cca 50 m’, Lisičina L=cca 360 m’) i trase ukupne dužine L=cca 1000 m’ (od spoja s D8 do tunela „Priko“, od tunela „Priko“ do tunela „Lisičina“, te od tunela „Lisičina“ do spoja na postojeću D70 -čvor ″Zakučac″.

 

 Radi poznavanja činjeničnog stanja i istine o ovom koridoru konstatiramo:

 

a) Gradsko vijeće grada Omiša u tadašnjem sazivu (8.travnja 2013.) izbacilo je ovaj koridor buduće državne ceste D70 na potezu spoja na D8 ( Priko)-tunel ”Priko”- tunel ”Lisićina” s ostatkom trase do uklapanja na postojeću trasu D70 (sada već rekonstruiranu) iz prostorni plan grada Omiša.

 

 b) Gradsko vijeće grada Omiša u sadašnjem sazivu u sklopu IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA GRADA OMIŠA (VI) 2015. godine nije prihvatilo prijedlog HDS-a da se državnu cestu D70 na potezu spoja na D8 ( Priko)-tunel ”Priko”- tunel ”Lisićina” s ostatkom trase do uklapanja na postojeću trasu D70 (sada već rekonstruiranu) vrati u prostorni plan grada Omiša.

 

Ovaj koridor koji je neosnovano izbačen iz prostornog plana grada Omiša  trajna je veza i kvalitetno prometno rješenje dijela državne ceste D70 na potezu D8 (Priko) –tunel ”Priko”- tunel ”Lisićina” -čvor ″Zakučac″ (spoj na obilaznicu Omiša). Ovim koridorom državne ceste D70 ne ugrožava se gospodarski interes grada Omiša i postojeća industrijska zona (I1) Lisičine, odnosno ciljano  buduća zona M3 koju predlaže tvrtka ”Galeb” d.d.  jer nema višeg gospodarskog interesa od kvalitetne cestovne mreže koja u ovom slučaju trajno obilazi naselje Zakučac s svim bočnim i uzdužnim smetnjama, kao i oštri zavoj ispod hotela ″Dvor na samom ulazu u Omiš, a ujedno ovim koridorom skraćuje se predmetna dionica državne ceste D70.

 

 Stoga iz svega iznesenog iznosimo razmišljanja struke i donosimo zaključak i tvrdimo upravo suprotno: Mini obilaznica Omiša (luka Omiš –Planovo-D70) koju čine tunel ″Mirabela″, dio trase i most ″Zakučac″ veže se na ovu trasu, odnosno čini jedinstvenu cjelinu prometnog raspleta grada Omiša i na kvalitetan način bila bi povezana na budući čvor ″Omiš-centar″, odnosno čvor ″Zakučac″. U suprotnom i sama mini obilaznica krnje je prometno rješenje.

 

Očito samo zbog politike u kojem nažalost interes nižeg gospodarskog reda (industrijska zona –I1 Lisičine, odnosno ciljano  buduća zona M3) ugrožava interes višeg gospodarskog reda (ovaj koridor D70), a mišljenje prometnih stručnjaka konzumira se samo po potrebi, ova trasa nema političku podršku kako sadašnje tako ni bivše vlasti grada Omiša.

 

4. DRŽAVNA CESTA D70 –OBILAZNICA GATA –ZVEŠANJE S OSTATKOM TRASE DO ČVORA BLATO n/C

 

Saznanje koje smo dobili od predstavnika Hrvatskih cesta u kojem je naglašeno da ova cesta neće ući u četverogodišnji plan izgradnje 2016. -2020. godina čini nas žalosnim, ali upravo zbog toga još čvršćim i odlučnijim da napravimo sve predradnje kako bi ova cesta koja je ujedno i životna cesta grada Omiša ušla u naredne planove izgradnje nakon 2020. godine.

 

Obzirom da je ova cesta prirodna i najbliža veza grada Omiša s, a ujedno i razvojna cesta ruralnog područja grada Omiša, odnosno područja srednjih, gornjih Poljica i ostalog dijela omiškog zaobalja u narednom periodu treba poduzeti niz aktivnosti na izradi i dovršetku upravnih postupaka koji su preduvjet da se ova dionica i ova cesta krene u realizaciju iza 2020. godine.

 

Činjenično je stanje da je samo Dionica 1 Gata-Zvečanje (km: 0+000 do km:4+500) na  nivou glavnog projekta, dok za Dionicu 2 i Dionicu 3 od km: 4+500 do km: 8+122 treba ishoditi izdavanje lokacijske dozvole, a nakon toga pristupiti izradi glavnog projekta.

 

Upravo nakon zahtjeva za izdavanje Izmjena i dopune lokacijske dozvole za gornji zahvat, odnosno  Dionicu 2 i Dionicu 3 od km: 4+500 do km: 8+122 koje su zatražile HRVATSKE CESTE d.d. dana 12.4.2016. godine zastupane po tvrtki Geoprojekt d.d. uslijedio je i upit grada Omiša, odnosno gradonačelnika grada Omiša nadnevka 3. svibnja 2016. godine na koji Hrvatske ceste do danas nisu odgovorile (upit u prilogu).

 

 Stoga iz svega iznesenog iznosimo razmišljanja struke i donosimo zaključak:

 

 Grad Omiš u narednom periodu treba se ozbiljno uhvatiti u kaštac s ovom problematikom kako bi na vrijeme i u primjerenom roku bila konačno definirana cjelokupna trasa obilaznice Gata –Zvečanje i završeni svi upravni postupci, samim time trebaju biti izrađeni i glavni projekti za ostale nedefinirane dionice obilaznice Gata –Zvečanje. Jedino takvim pristupom i političkim konsenzusom može se pristupiti realizaciji ove dionice, koju grad Omiš i ovaj kraj zaslužuju. 

 

5. ZAKLJUČAK

 

Grad Omiš i njegovi stanovnici trebaju bi svjesni važnosti svih ovih dijelova koji čini cjeloviti prometni rasplet, a ujedno i razvojni zamašnjak. Stoga političari, a i sama struka treba biti svjesna da podjele i previranja kada su u pitanju ovako značajni projekti ne vode nikamo. Citirajući riješi gospodina Dadića (″Predlažem da Hrvatske ceste, grad Omiš i županija u cjelini nađu načina da se odustane od ovog projekta sad koji košta 200 – 250 miliona kuna, da se napravi ovaj dio kroz Omiš, da odustanete  privremeno od izgradnje ovog gore i da radite donju obilaznicu Omiša″) kojeg je gradonačelnik Kovačić uzeo da brani interese  grada Omiša držimo neozbiljnim. Uostalom kao prometni stručnjak mogao je kritično pisati o prometnom raspletu grada Omiša kao što su radili i stručnjaci relativno davne 2006. godine i na takav način u začetku predložiti svoje varijantno rješenje, obzirom da je i 80-tih godina nešto pisao o tome.

 

U tom smislu jasnog smo stava da grad Omiš treba dovršiti gornju obilaznicu s umetanjem čvora ″Omiš centar″, odnosno čvora ″Zakušac″ u sklopu multimodalne platforme, a svim političkim sredstvima i utjecajem pronaći sredstva da u skoroj budućnosti izgradi i donju obilaznicu užeg dijela grada luka Omiš –Planovo-D70, odnosno da riješi prometni rasplet na način koji smo gore i opisali, i za koji se borimo dugi niz godina isključivo za dobrobit šireg javnog interesa našega grada.

 

Naposljetku iz svega gore iznijetog nameće se sljedeće:

 

Sastanci ovog tipa kao što je bila prošla tematska sjednica u ovakvom sastavu nisu potrebni, jer nisu polučili nikakve relevantne zaključke, već su se nametnula previranja i dileme koje nisu potrebne gradu Omišu.

 Pojedinačno razmatranje ″gornje i donje obilaznice grada Omiša″ nije za usporedbu, jer gornja obilaznica rješava problem grada Omiša i gravitirajućeg područja na istoku i sjeveru ( prema Makarskoj i prema čvoru Blato n/C) sagledavajući integrali promet (zračna luka Split, trajektna luka Split, zeljezniški i autobusni kolodvor u Splitu, promet s autoceste i obrnuto), dok donja obilaznica rješava gradski promet Fošala i prenamjenu Fošala u pješačku zonu.

 

Izgradnja kompletnog omiškog čvora je kompatibilan s izgradnjom gradske luke Omiš i uređenjem obalnog područja  i plaža zbog evidentnog viška kvalitetnog materijala pri iskopu navedenih dionica. Time se postižu znatne uštede financijskih, a samim time i proračunskih sredstava.

 

Izgradnja omiškog prometnog čvora i gradske luke su u nadležnosti istog resornog Ministarstva mora,prometa i infrastrukture, pa bi se sljedeća ozbiljna rasprava trebala voditi u nazočnosti ministarstva i uprava zaduženih za ovu problematiku.

 Naravno sve ovo treba napraviti po hitnom postupku dok još ima vremena.

                                                  

    Hrvatska demokršćanska stranka-ogranak Omiš

    Predsjednik ogranka

    Denis Dujmović, ing. građ.

 

                                                  
 

     

 

 

 

              

 
 
 
 
 

 

Odgovori

Hrvatska Demokršćanska Stranka koristi kolačiće da bi osigurali prilagođeno i bolje iskustvo korištenja web stranice.​ Više o pravilima o kolačićima pročitajte ovdje.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close