Statut

Na temelju članka 6. Ustava Republike Hrvatske (NN 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14) i članka 10. Zakona o političkim strankama (NN 76/93, 111/96, 164/98, 36/01, 28/06), Sabor Hrvatske demokršćanske stranke na svom zasjedanju održanom 18 prosinca 2021. godine donio je

 

S T A T U T

H R V A T S K E   D E M O K R Š Ć A N S K E   S T R A N K E

 

 1. TEMELJNE ODREDBE

 

Temeljna načela i ciljevi Stranke

 

Članak 1.

(1) Hrvatska demokršćanska stranka (u daljnjem tekstu: Stranka) je narodna državotvorna stranka koja štiti i promiče hrvatske nacionalne interese, domoljublje te tradicionalne, demokršćanske i univerzalne humanističke vrijednosti.

(2) U središtu politike Stranke je čovjek sa svojim neotuđivim dostojanstvom, pravima i odgovornostima.

(3) Stranka se zalaže za vrijednosti slobode, demokracije, pravne države, poštovanja temeljnih ljudskih prava, obiteljskih vrijednosti, ravnopravnost žena i muškaraca, solidarnost te socijalno-tržišno gospodarstvo.

(4) Ustrojstvena struktura i politički rad Stranke temelji se na demokratskim načelima.

 

Predmet Statuta Stranke

Članak 2.

(1) Ovim Statutom Hrvatske demokršćanske stranke (u daljnjem tekstu: Statut Stranke) uređuju se ciljevi i način djelovanja Stranke te druga pitanja vezana uz ustrojstvo i rad, a osobito pitanja članstva, način na koji članovi neposredno i preko svojih izabranih predstavnika upravljaju Strankom te način financiranja.

 

Ostali nazivi, područje djelovanja i sjedište Stranke

Članak 3.

(1) Skraćeni naziv Stranke je: HDS

(2) Stranka djeluje u Republici Hrvatskoj.

(3) Sjedište Stranke je u Zagrebu.

(4) Stranka u inozemstvu djeluje u skladu s pravnim poretkom dotične zemlje.

 

Obilježja Stranke

Članak 4.

(1) Znak Stranke čini skraćenica naziva Stranke na bijeloj podlozi na slijedeći način: slova HDS su tamno plave boje, a u gornjem lijevom dijelu je crveni segment šahovnice (kao dio gornjeg dijela križa u sjeni slova H) i puni naziv stranke tamno sivim tiskanim slovima ispod skraćenog naziva stranke.

(2) Pečat Stranke je okruglog oblika promjera 40 mm. U sredini pečata su slova HDS. U gornjem polukrugu je tekst „HRVATSKA DEMOKRŠĆANSKA STRANKA“, a u donjem tekst „ZAGREB“. Ustrojstveni oblici Stranke imaju identične pečate također okrugla oblika na kojima se u donjem dijelu ispisuje naziv i mjesto djelovanja ustrojstvenog oblika.

(3) Zastava je Stranke u dvije boje, 3/5 u bijeloj boji i 2/5 u žutoj po uzoru na papinsku žutu boju.

Visi okomito i u omjeru je 1:2.

Na bijeloj podlozi u donjem dijelu je znak Stranke.

Na žutoj podlozi je puni naziv Stranke pisan prema gore.

(4) Oblik, način i upotrebu zastave osim uvjeta određenih zakonom, odredit će Predsjedništvo Stranke posebnom odlukom.

(5) Izgled i sadržaj članske iskaznice utvrđuje Predsjedništvo Stranke na prijedlog Tajnika Stranke.

 

Javnost rada Stranke

Članak 5.

(1) Rad Stranke i njegovih tijela je javan.

(2) Javnost se rada ostvaruje javnim djelovanjem i redovnim obavješćivanjem članova i javnosti o svim bitnim pitanjima vezanim uz rad Stranke, a osobito izjavama i priopćenjima za medije, objavama na internetskim stranicama i društvenim mrežama i održavanjem javnih skupova.

(3) Tijela Stranke mogu raspravljati i odlučivati bez nazočnosti javnosti:

– o unutarnjim kadrovskim pitanjima,

– o strategiji i taktici izborne promidžbe i nominiranju kandidata (kandidatkinja) za izbore,

– o spajanju, odnosno udruživanju s drugim strankama,

– o poslovanju Stranke,

– o pitanjima koja se smatraju poslovnom tajnom te

– o ostalim unutarstranačkim pitanjima, temeljem odluke nadležnog tijela Stranke.

(4)Stranka ima svoju službenu web-stranicu, a može izdavati i svoja glasila.

 

Odnosi prema drugim strankama

Članak 6.

(1) Stranka surađuje sa srodnim strankama u Hrvatskoj i inozemstvu.

(2) Stranka se na temelju odluke Predsjedništva Stranke učlanjuje u međunarodne udruge srodnih stranaka, ako to pridonosi ostvarivanju programskih ciljeva Stranke.

 

Sudjelovanje mladih

Članak 7.

(1) Stranka posebno potiče uključivanje i snažnije sudjelovanje mladih u tijelima Stranke na lokalnoj i nacionalnoj razini putem „Vijeća mladih Hrvatske demokršćanske stranke“.

 

 

Značenje pojmova

Članak 8.

(1) U smislu ovog Statuta Stranke pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

– Mjesne organizacije Stranke označavaju Temeljne ogranke Stranke mjesnih odbora i  gradskih četvrti.

– Lokalne organizacije Stranke su općinski i gradski Ogranci Stranke.

– Teritorijalne organizacije Stranke su Podružnice Stranke po županijama i Podružnica Stranke Grada Zagreba.

 

 1. ČLANSTVO

 

Uvjeti za stjecanje članstva u Stranci

Članak 9.

(1) Članom Stranke može dragovoljno postati svaki punoljetni hrvatski državljanin koji prihvaća Statut Stranke i Program Stranke te potpiše Pristupnicu, a nije član druge političke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj.

(2) Osoba koja je isključena ili je istupila iz Stranke može ponovno postati član jedino uz prethodnu suglasnost Predsjedništva Stranke.

 

Prava člana Stranke

Članak 10.

(1) Član Stranke ima pravo:

– biti upoznat s aktivnostima i radom Stranke,

– sudjelovati u stranačkim aktivnostima i raspravama, predlaganju i donošenju odluka,

– slobodno izražavati svoje mišljenje na stranačkim tijelima,

– birati i biti biran u tijela Stranke,

– ravnopravno ostvarivati druga prava predviđena Statutom Stranke ili odlukama mjerodavnih tijela Stranke.

 

Obveze člana Stranke

Članak 11.

(1) Član Stranke ima obvezu:

– redovito sudjelovati u stranačkim aktivnostima i radu,

– pridržavati se Statuta Stranke i odluka mjerodavnih tijela Stranke,

– zastupati i promicati Program i interese Stranke,

– zalagati se za uspjeh Stranke na izborima,

– ispunjavati ostale obveze utvrđene Statutom Stranke ili odlukama mjerodavnih tijela Stranke.

 

Ostvarivanje članstva prema prebivalištu

Članak 12.

(1) Članstvo u Stranci ostvaruje se u lokalnoj organizaciji Stranke prema mjestu prebivališta.

(2) Članstvo u Stranci ostvaruje se dobrovoljnim ispunjavanjem i potpisivanjem Pristupnice.

(3) U slučaju promjene prebivališta član se je dužan odjaviti se u temeljnoj organizaciji kojoj je pripadao i prijaviti se u temeljnoj organizaciji kojoj pripada prema novom prebivalištu, a organizacije su dužne tu promjenu provesti.

 

Upis kandidata u evidenciju članstva Stranke

Članak 13.

(1) Podatci iz pristupnice kandidata odmah se po zaprimanju unose u evidenciju članstva Stranke.

(2) Evidencija članstva vodi se u Tajništvu Stranke.

(3) U slučaju podnošenja pristupnice putem internetske stranice Stranke, mjerodavno tijelo Tajništva Stranke upisuje novog člana u evidenciju.

 

Stegovne mjere u Stranci

Članak 14.

(1) Zbog povrede članskih obveza, članu Stranke Predsjednik Stranke može izreći jednu od stegovnih mjera: ukor, oduzimanje dužnosti u stranci, uvjetno isključenje i bezuvjetno isključenje.

(2) Za lakšu povredu članskih obveza izreći će se ukor.

(3) Za opetovane lakše povrede članskih obveza izreći će se oduzimanje dužnosti u Stranci.

(4) Lakom povredom članske obveze smatra se postupanje člana koje može prouzročiti štetne posljedice za ugled i političke interese Stranke ili je u neznatnoj mjeri prouzročio štetne posljedice za ugled Stranke.

 

Isključenje iz Stranke

Članak 15.

(1) Za osobito tešku povredu članskih obveza Predsjednik Stranke će članu Stranke izreći stegovnu mjeru uvjetnog ili bezuvjetnog isključenja. Mjera uvjetnog isključenje izriče se na rok od jedne godine.

(2) Težom povredom članske obveze smatra se postupanje kojim se krši Statut Stranke ili djeluje suprotno temeljnim vrijednostima i načelima utvrđenim Statutom Stranke i Programom Stranke, a postupanje je uzrokovalo štetne posljedice za ugled ili političke interese Stranke.

 

Prestanak članstva u Stranci

Članak 16.

(1) Članstvo u Stranci prestaje:

– smrću člana,

– pisanom izjavom, osobno potpisanoj, o istupanju iz Stranke,

– pristupanjem drugoj političkoj stranci registriranoj u Republici Hrvatskoj,

– kandidiranjem na izborima bez suglasnosti Predsjednika Stranke,

– podnošenjem ostavke na članstvo ili dužnost u predstavničkim, izvršnim i drugim tijelima vlasti, bez suglasnosti Stranke,

– izricanjem pravomoćne sudske presude za kaznena djela propisana Etičkim kodeksom Stranke i

– isključenjem.

 

III. USTROJSTVO TIJELA STRANKE

 

 1. Središnja tijela Stranke

Članak 17.

(1) Središnja tijela Stranke su:

– Sabor Stranke,

– Predsjednik Stranke,

– Zamjenik Predsjednika Stranke,

– Dopredsjednik Stranke,

– Izvršni odbor Stranke,

– Predsjedništvo Stranke i

– Nadzorni odbor Stranke.

(2) U Stranci još djeluju Veliko vijeće Stranke, Vijeće mladih Stranke i Tajnik Stranke,

 

Sabor Stranke

Članak 18.

(1) Sabor Stranke najviše je stranačko tijelo koje donosi i mijenja Statut Stranke, Program i opće smjernice politike Stranke.

(2) Sabor Stranke:

– bira i razrješava Predsjednika Stranke, Zamjenika predsjednika Stranke, Dopredsjednika Stranke, tri člana Predsjedništva Stranke i tri člana Nadzornog odbora Stranke,

– donosi programska načela Stranke,

– raspravlja o izvješćima najviših upravnih tijela Stranke između dva zasjedanja, donosi odluke o njima te daje smjernice za njihov daljnji rad,

– donosi druge akte iz svojeg djelokruga koji su potrebni za rad Stranke,

– donosi poslovnik i druge akte o svojem radu.

(2) Sabor Stranke može pravovaljano odlučivati ako je na zasjedanju nazočno više od polovine broja izaslanika Sabora Stranke, a odluke se donose većinom nazočnih izaslanika.

(3) Odluka o prestanku rada Stranke donosi se dvotrećinskom većinom glasova ukupnog broja izaslanika.

(4) U iznimnim situacijama Sabor Stranke može se održati telefonski ili elektroničkim putem, što koordinira i vodi Tajnik Stranke i koji se posebno arhivira.

 

Sazivanje Sabora Stranke

Članak 19.

(1) Izborni Sabor Stranke održava se, u pravilu, jednom u četiri godine.

(2) Izvještajno-tematski Sabor Stranke održava se po potrebi.

(3) Odluku o sazivanju i načinu održavanja Sabora Stranke donosi Predsjedništvo Stranke.

(4) Izvršni odbor Stranke sazvat će Sabor Stranke ako to zatraži više od polovine Podružnica Stranke.

 

 

Sastav Sabora Stranke

Članak 20.

(1) Sabor Stranke čine:

– Predsjednik Stranke,

– Zamjenik Predsjednika Stranke,

– Dopredsjednik Stranke,

– članovi Predsjedništva Stranke,

– Predsjednik Vijeća mladih Stranke,

– Predsjednik Velikog vijeća Stranke,

– članovi Nadzornog odbora Stranke,

– zastupnici u Hrvatskom saboru koji su članovi Stranke,

– izabrani članovi Stranke u tijela lokalne i područne (regionalne) uprave i samouprave.

– članovi Stranke koji su imenovani za državne dužnosnike,

– predsjednici Podružnica Stranke te

– izaslanici Ogranak Stranke temeljem broja koji utvrđuje Izvršni odbor Stranke.

 

Predsjednik Stranke

Članak 21.

(1) Predsjednik Stranke:

 • predstavlja i zastupa stranku,
 • predsjeda sjednicama Izvršnog odbora i Predsjedništva Stranke i osigurava provedbu njihovih odluka,
 • saziva Sabor Stranke,
 • podnosi izvješće o radu Saboru Stranke,
 • nalogodavac je za raspolaganje financijskim sredstvima i odgovoran je za funkcioniranje Stranke,
 • utvrđuje prijedlog kandidata za Hrvatski sabor, Europski parlament i Predsjednika RH, te ih predlaže Predsjedništvu Stranke,
 • potvrđuje kandidate Stranke za lokalne izbore na prijedlog Podružnica i Ogranaka Stranke,
 • donosi odluku o suspenziji i isključenju člana Stranke te izriče stegovne mjere članovima Stranke,
 • donosi odluku o raspuštanju Podružnica, Ogranaka i temeljnih Ogranaka Stranke u slučaju postupanja suprotno odredbama Statuta Stranke, Odlukama stranačkih tijela, temeljnih programskih načela i odredbama Etičkog kodeksa te imenuje povjerenike,
 • imenuje povjerenike za osnivanje novih Ogranaka i Podružnica Stranke,
 • podnosi izvješće Saboru Stranke između dva zasjedanja,
 • može imenovati svoje savjetnike za pojedina pitanja,
 • imenuje koordinatora resornih odbora,
 • imenuje Tajnika Stranke,
 • na prijedlog Tajnika Stranke imenuje Rizničara i Likvidatora Stranke,
 • učlanjuje nove članove na području Republike Hrvatske,
 • vodi politiku Stranke sukladno programskim dokumentima, odlukama Sabora Stranke, Izvršnog odbora Stranke i Predsjedništva Stranke,
 • vodi pregovore i samostalno parafira međustranačke sporazume i dogovore, a potpisuje kad ih prihvati Predsjedništvo Stranke,
 • daje potrebne instrukcije i pokreće inicijative za razvoj i napredak Stranke na svim razinama,
 • u slučaju prestanka mandata članu Predsjedništva Stranke može imenovati jednog člana Predsjedništva Stranke do sazivanja prve sljedeće sjednice Sabora Stranke i
 • obavlja i druge dužnosti utvrđene zakonima, Statutom Stranke i Odlukama stranačkih tijela.

(2) Predsjednik Stranke za svoj rad odgovara Saboru Stranke.

(3) Predsjednik Stranke pisanom odlukom određuje da Zamjenik predsjednika Stranke, Tajnik Stranke, Dopredsjednik Stranke ili drugi člana Predsjedništva Stranke u njegovo ime zastupa Stranku u vezi pojedinih odlukom određenih pitanja.

(4) Radi zaštite pravnih interesa Stranke, Predsjednik Stranke može ovlastiti (opunomoćiti) člana Stranke ili osobu koja je ovlaštena pružati pravnu pomoć za zastupanje u pojedinim pravnim stvarima.

 

Članak 22.

(1) Predsjednik Stranke može donijeti odluku o suspenziji člana za kojeg utvrdi da krši odredbe Statuta Stranke, Etičkog kodeksa Stranke ili šteti ugledu stranke ponašajući se suprotno odlukama tijela Stranka.

(2) Predsjednik Stranke obvezan je u roku od 30 dana ukinuti suspenziju ili donijeti odluku o isključenju suspendiranog člana iz Stranke.

 

Članak 23.

(1) Sabor Stranke može imenovati počasne Predsjednike Stranke.

(2) Počasnim Predsjednikom Stranke imenuje se osoba koja je svojim radom unaprjeđivala rad i djelovanje Stranke.

(3) U pravilu počasni Predsjednici Stranke ne mogu biti osobe koje nisu bile birane u Predsjedništvo Stranke.

(4) Počasni Predsjednici mogu, ako to on zatraže, sudjelovati i u radu Predsjedništva Stranke bez prava odlučivanja.

 

Zamjenik Predsjednika Stranke

Članak 24.

(1) Sabor Stranke izabire jednog Zamjenika predsjednika Stranke.

(2) U odsutnosti Predsjednika Stranke i njegove izvanredne spriječenosti, kao i u slučaju prestanka mandata Predsjednika Stranke do održavanja novih izbora, a najduže do šest mjeseci, Stranku zastupa Zamjenik predsjednika Stranke.

 

Dopredsjednik Stranke

Članak 25.

(1) Sabor Stranke izabire i jednog Dopredsjednika Stranke.

(2) Predsjednik Stranke radi efikasnijeg rada Stranke može zadužiti Dopredsjednika Stranke za određena područja rada.

 

Izvršni odbor Stranke

Članak 26.

(1) Izvršni odbor Stranke najviše je izvršno-političko tijelo Stranke.

(2) Izvršni odbor Stranke:

– provodi odluke i zaključke Sabora Stranke,

– provodi tekuću politiku Stranke, raspravlja i odlučuje o najvažnijim političkim pitanjima za Stranku,

– utvrđuje i definira politiku Stranke,

– na prijedlog Predsjednika Stranke osniva i imenuje resorne odbore za gospodarska, socijalna i druga pitanja, na čelu kojih su voditelji s odgovarajućom strukom i stručnim znanjem,

– brine o financijskim sredstvima potrebnim za rad Stranke,

– na prijedlog Predsjednika Stranke donosi odluke o raspolaganju financijskim sredstvima Stranke sukladno pravilniku o financijskom poslovanju Stranke,

– utvrđuje kandidate za parlamentarne, europarlamentarne i predsjedničke izbore,

– utvrđuje programske smjernice i izborni program Stranke,

– odlučuje o promjeni adrese sjedišta Stranke,

– donosi Pravilnik o unutarstranačkim izborima Stranke,

– na prijedlog Tajnika Stranke donosi Pravilnik o ustrojstvu i radu Ureda tajništva stranke,

– na prijedlog Tajnika Stranke donosi Pravilnik o evidenciji članstva Stranke,

– donosi Pravilnik o ustrojstvu i načinu rada Stranke,

– obavlja druge poslove predviđene Statutom i Odlukama Sabora Stranke,

– donosi političke, gospodarske, socijalne i druge programe,

– usvaja plan i program te Pravilnik o radu Političke akademije Stranke,

– donosi Etički kodeks Stranke,

– saziva Sabor Stranke, priprema i provodi sve potrebne radnje za održavanje Sabora Stranke, utvrđuje broj članova tijela koji će se birati na Saboru Stranke te predlaže kandidate za iste,

– donosi i druge odluke predviđene Statutom,

– donosi Poslovnik o svojem radu i ustrojstvu i

– za svoj rad odgovoran je Predsjedniku Stranke i Saboru Stranke.

(3) Izvršni odbor Stranke upravno je tijelo Stranke koje između dviju sjednica Sabora donosi potrebne odluke za rad Stranke.

(4) Izvršni odbor Stranke može pravovaljano odlučivati ako je sjednici nazočno više od polovine članova Izvršnog odbora Stranke, a odluke se donose natpolovičnom većinom nazočnih članova.

(5) U slučaju jednakog broja glasova za i protiv kod donošenja Odluka na sjednicama  Izvršnog odbora smatra se donesenom ona Odluka za koju je glasao Predsjednik Stranke.

(6) Izvršni odbor Stranke radi na sjednicama koje saziva i njima predsjeda Predsjednik Stranke. Sjednice su javne, a u iznimnim slučajevima javnost se može i isključiti.

(7) Sjednice Izvršnog odbora Stranke mogu se održati telefonskim ili elektroničkim putem što koordinira i vodi Tajnik Stranke i koje se posebno arhiviraju.

 

Sastav Izvršnog odbora Stranke

Članak 27.

(1) Izvršni odbor Stranke po funkciji čine:

– Predsjednik Stranke,

– Zamjenik Predsjednika Stranke,

– Dopredsjednik Stranke i

– Tajnik Stranke.

(2) U radu Izvršnog odbora Stranke, na poziv Predsjednika Stranke, mogu sudjelovati i druge osobe bez prava odlučivanja.

 

Predsjedništvo Stranke

Članak 28.

(1) Predsjedništvo Stranke je najviše političko i programsko tijelo Stranke između dva zasjedanja Sabora Stranke.

(2) Predsjedništvo stranke:

– između sjednica Sabora Stranke na prijedlog Predsjednika Stranke usvaja programska načela Stranke,

– donosi političke i druge odluke o pitanjima važnim za ostvarenje ciljeva Stranke o kojima ne odlučuje Sabor stranke,

– donosi odluku o ustrojstvu Podružnice Stranke kad na području djelovanja iste djeluje samo jedan Ogranak Stranke,

– imenuje počasne članove Stranke,

– na prijedlog Predsjednika Stranke usvaja financijski plan i završni račun Stranke,

– raspravlja o prigovorima i žalbama na odluke o stegovnim mjerama članovima Stranke,

– odlučuje o svim prigovorima u drugostupanjskom postupku,

– u izvanrednim i žurnim slučajevima donosi odluke iz nadležnosti Sabora i dostavlja ih na potvrdu na idućoj sjednici Sabora Stranke,

– donosi odluku o održavanju i vremenu održavanja Sabor Stranke na prijedlog Predsjednika Stranke,

– za svoj rad odgovorno je Predsjedniku Stranke i Saboru Stranke.

(3) Predsjedništvo Stranke može pravovaljano odlučivati ako je sjednici nazočno više od polovine članova Predsjedništva Stranke, a odluke se donose natpolovičnom većinom nazočnih članova.

(4) Predsjedništvo Stranke radi na sjednicama koje saziva i njima predsjeda Predsjednik Stranke. Sjednice su javne, a u iznimnim slučajevima javnost se može i isključiti.

(5) Sjednice Predsjedništva Stranke mogu se održati telefonskim ili elektroničkim putem što koordinira i vodi Tajnik Stranke i koje se posebno arhiviraju.

 

Sastav Predsjedništva Stranke

Članak 29.

(1) Predsjedništvo Stranke čine:

– Predsjednik Stranke,

– Zamjenik Predsjednika Stranke,

– Dopredsjednik Stranke,

– Tajnik Stranke i

– tri izabrana člana Predsjedništva Stranke.

(2) U radu Predsjedništva Stranke sudjeluju Predsjednik Velikog vijeća Stranke i Predsjednik Nadzornog odbora Stranke bez prava odlučivanja,

(3) Na poziv Predsjednika Stranke mogu sudjelovati i druge osobe, također bez prava odlučivanja.

 

Nadzorni odbor Stranke

Članak 30.

(1) Nadzorni odbor Stranke ima tri člana, uključujući i Predsjednika Nadzornog odbora Stranke.

(2) Nadzorni odbor Stranke nadzire rad Stranke, a posebno materijalno-financijsko poslovanje Stranke. Članovi Nadzornog odbora Stranke ne mogu biti članovi niti jednoga drugoga tijela Stranke.

(3) Članove Nadzornog odbora Stranke bira Sabor stranke, a Predsjednika Nadzornog odbora Stranke članovi Nadzornog odbora Stranke između sebe.

(4) Nadzorni odbor o svojem radu podnosi izvješće najmanje jedanput godišnje Predsjedništvu Stranke i svaki puta Saboru Stranke kada on zasjeda. Sabor Stranke i Predsjedništvo Stranke mogu od Nadzornog odbora Stranke izvješća tražiti i češće.

(5) Nadzorni odbor Stranke odlučuje većinom glasova prisutnih članova,

(6) Nadzorni odbor stranke dužan je o uočenim nepravilnostima u radu izvijestiti Predsjednika i Predsjedništvo Stranke s prijedlogom mjera za njihovo uklanjanje.

(7) Nadzorni odbor Stranke donosi Propisnik o svojem ustrojstvu i radu, a odgovoran je Saboru Stranke.

(8) Sjednice Nadzornog odbora Stranke mogu se održati telefonskim ili elektroničkim putem što koordinira i vodi Tajnik Stranke i koje se posebno arhiviraju.

 

 Veliko vijeće Stranke

Članak 31.

(1) Veliko vijeće Stranke je političko-savjetodavno tijelo koje raspravlja o političkim pitanjima, programu i strategiji djelovanja Stranke, razmatra i donosi zaključke o svim pitanjima i aspektima društveno-političkog života, predlaže inicijative, daje preporuke i mišljenja te svojim radom pruža pomoć tijelima Stranke.

(2) Sjednice Velikog vijeće Stranke održavaju se prema potrebi.

(3) Veliko vijeće Stranke na prijedlog Predsjednika Stranke iz svojih redova bira Predsjednika Velikog vijeća Stranke.

(4) Veliko vijeće Stranke uz suglasnost Predsjednika Stranke saziva Predsjednik Velikog vijeća Stranke te njime predsjeda.

(5) U izvanrednim situacijama Predsjednik Stranke može sazvati i predsjedati sjednicama Velikog vijeća Stranke.

(6) Veliko vijeće radi prema posebnom Pravilniku o radu Velikog vijeća koji donosi Predsjedništvo Stranke.

 

Sastav Velikog vijeća Stranke

Članak 32.

(1) Veliko vijeće Stranke čine:

– Predsjednik Stranke,

– Zamjenik Predsjednika Stranke,

– Dopredsjednik Stranke,

– Članovi Predsjedništva Stranke,

– Predsjednici Podružnica Stranke,

– Predsjednik Vijeća mladih Stranke,

– Počasni Predsjednik Stranke,

– Izabrani članovi Stranke u tijela lokalne i područne (regionalne) uprave i samouprave i

– Tajnik Stranke.

(2) Predsjednik Stranke može imenovati do pet članova Velikog vijeća Stranke.

(3) Sjednice Velikog vijeća Stranke mogu se održavati i putem telefonske ili elektroničke komunikacije, što koordinira i vodi Tajnik Stranke i koje se posebno arhiviraju.

 

Vijeće mladih Stranke

Članak 33.

(1) Vijeće mladih Stranke neformalno je tijelo Stranke čiji su članovi mladi članovi Stranke koji nisu članovi središnjih tijela Stranke.

(2) Članove Vijeća mladih Stranke na prijedlog Predsjednika Stranke imenuje Izvršni odbor Stranke.

(2) Vijeće mladih Stranke na prijedlog Predsjednika Stranke iz svojih redova bira Predsjednika Vijeća mladih Stranke.

(3) Vijeće mladih Stranke uz suglasnost Predsjednika Stranke saziva Predsjednik Vijeća mladih Stranke te njime predsjeda.

(4) Vijeće mladih Stranke raspravlja o temama za važnim mlade.

(5) Vijeće mladih Stranke ne donosi obvezujuće odluke niti za jedno tijelo Stranke, ali svoje analize, prijedloge i sugestije obvezno upućuje Predsjedništvu Stranke.

(6) Sjednice Vijeća mladih Stranke mogu se održati telefonskim ili elektroničkim putem, što koordinira i vodi Tajnik Stranke i koje se posebno arhiviraju.

 

Tajnik Stranke

Članak 34.

(1) Tajnik Stranke na čelu je Tajništva stranke i svi ostali članovi Ureda tajništva Stranke odgovaraju mu za svoj rad.

(2) Tajnik Stranke osigurava organizacijske, materijalne i tehničke uvjete za rad Stranke i odlučuje o administrativnim pitanjima i pitanjima namještenika Stranke te ih imenuje na pozicije sukladno usvojenim propisnikom uz suglasnost Predsjednika Stranke.

(3) Uz Predsjednika Stranke i Zamjenika predsjednika Stranke nalogodavac je za raspolaganje financijskim sredstvima i suodgovoran za operativno funkcioniranje Stranke.

(4) Tajnik Stranke ustrojava i vodi Ured tajništva Stranke te upravlja njegovim radom kao izvršnog i operativnog tijela koje obavlja stručne, administrativne, tehničke i druge opće i pomoćne poslove za tijela Stranke.

(5) Tajnik Stranke vodi brigu o cjelokupnom ustrojstvu i brine se za administrativno poslovanje Stranke te koordinira rad središnjih tijela Stranke.

(6) U okviru svojeg djelokruga donosi odgovarajuće akte za rad Ureda tajništva Stranke.

(7) Odgovora za ustroj i vođenje evidencije članstva Stranke.

(8) Uz suglasnost Predsjednika Stranke i Zamjenika predsjednika Stranke predlaže Izvršnom odboru Stranke vizualni identitet Stranke i stranačkih obilježja.

(9) Tajnik Stranke koordinira rad središnjih tijela Stranke.

(10) Tajnik Stranke, u suradnji s Predsjednikom Stranke i Zamjenikom predsjednika Stranke, sudjeluje u pripremi i radu središnjih tijela Stranke te provodi njihove odluke.

(11) Koordinira rad i aktivnosti Stranke surađujući s teritorijalnim organizacijama Stranke.

(12) Pratiti postojanje suglasnosti općih akata i drugih odluka Stranke i svih oblika rada Stranke sa zakonom i ovim Statutom Stranke,

(13) Izrađuje prijedloge pojedinih akata za sva tijela Stranke te razrješava sporove statutarnog karaktera u Stranci.

(14) Ustrojava i vodi Političku akademiju Stranke.

(15) Za svoj rad odgovoran je Predsjedniku Stranke i Zamjeniku Predsjednika Stranke.

(16) Tajnik Stranke preko zaduženih osoba u Uredu tajništva Stranke vodi materijalno i financijsko poslovanje Stranke.

 

Tajništvo Stranke

Članak 35.

(1) Uz Tajnika Stranke, Tajništvo Stranke sačinjavaju i ostali članovi Ureda tajništva Stranke.

(2) Tajništvo Stranke odgovorno je za cjelokupno administrativno poslovanje Stranke, koordinaciju rada između pojedinih tijela Stranke i teritorijalnim ustrojstvenim oblicima Stranke i neposredno nadzire njihovo materijalno i financijsko poslovanje, brine o članstvu Stranke te je odgovorno za središnju evidenciju članova Stranke.

(3) Neposredne zadatke pojedinih članova Tajništva Stranke u obavljanju zadataka Tajništva Stranke određuje Tajnik Stranke svojim posebnim propisnikom.

 

Ostali članovi Ureda tajništva Stranke

Članak 36.

(1)Temeljem odluke Izvršnog odbora Stranke o ustrojstvu i radu Ureda tajništva Stranke uz rizničara i likvidatora definira se i broj ostalih članova Ured tajništva Stranke, njihova zaduženja i ovlasti, kao i djelokrug rada.

(2) Rizničar Stranke se brine za financijsko poslovanje Stranke.

(3) članovi Ureda tajništva Stranke za svoj rad odgovaraju Tajniku Stranke i Predsjedniku Stranke.

 

 1. Ustrojstvo Stranke

 

Ustrojstveni oblici Stranke

Članak 37.

(1) Stranka svoj unutarnji teritorijalni ustroj usklađuje s teritorijalnim i političkim ustrojem Republike Hrvatske.

(2) Stranka se organizira tako da ima svoje ustrojstvene oblike, i to: Podružnice Stranke, Ogranke Stranke i Temeljne ogranke Stranke.

(3) Članovi Stranke djeluju u ustrojstvenom obliku Stranke na čijem području imaju prebivalište.

(4) Podružnice Stranke se organiziraju na razini županija i Grada Zagreba, Ogranci Stranke u pravilu na razini gradova i općina, a Temeljni ogranci Stranke na razini mjesnih odbora i naselja.

(5) U Gradu Zagrebu Ogranci Stranke se organiziraju na razini gradskih četvrti.

(6) Unutar Stranke mogu djelovati i drugi oblici udruživanja osim po teritorijalnom i političkom načelu i to po raznim društvenim, interesnim skupinama kao što su umirovljenici, mladež i tome slično. Ustrojstvo ovih oblika te njihova prava i obveze propisuje Predsjedništvo Stranke svojom odlukom.

 

Članak. 38.

(1) Zadaća je svih ustrojstvenih oblika Stranke raditi na stvaranju i provođenju politike Stranke, a posebno sudjelovati u provođenju izbornih i predizbornih aktivnosti prije, tijekom i nakon državnih izbora i izbora za tijela područne i regionalne uprave i samouprave.

 

Članak 39.

(1) Podružnice Stranke, Ogranci i Temeljni ogranci Stranke osnivaju se tako da Predsjednik Stranke imenuje povjerenika ustrojstvenog oblika Stranke za županiju, grad ili općinu, koji sastavlja inicijativni odbor radi pripreme utemeljiteljskog Sabora ustrojstvenog oblika Stranke.

(2) Podružnice Stranke, Ogranci i Temeljni ogranci Stranke ustrojavaju se i rade u skladu s Pravilnikom o ustrojstvu i načinu rada Stranke koji donosi Izvršni odbor Stranke.

 

Članak 40.

(1) Tijela Podružnica Stranke, Ogranaka i Temeljnih ogranaka Stranke imaju zadaću odlučivati o neposrednom provođenju politike Stranke na svojem području te o drugim zadaćama od značaja za područje na kojem djeluju temeljem smjernica središnjih tijela Stranke.

(2) Mandat Predsjednika i članova predsjedništva Podružnica Stranke, Ogranaka i Temeljnih ogranaka Stranke traje četiri godine.

(3) Tijela Podružnica Stranke, Ogranaka i Temeljnih ogranaka Stranke pravovaljano odlučuju na sjednicama kojima je nazočno više od polovine ukupnog broja članova natpolovičnim brojem glasova nazočnih.

 

Podružnice Stranke

Članak 41.

 (4) Podružnica Stranke:

– redovito raspravlja i odlučuje o političkim pitanjima u okviru svojeg djelokruga,

– provodi politike Stranke na svojem području,

– nadzire rad članova stranke u lokalnoj vlasti,

– može imenovati povjerenstva i odbore za proučavanje pojedinih pitanja,

– sudjeluje u predlaganju kandidata za državne izbore i lokalne izbore,

– određuje kandidate Stranke na lokalnim izborima na području na kojem djeluje, ako nema teritorijalne organizacije Stranke čije se područje djelovanja u većoj mjeri podudara s područjem jedinice lokalne i područne (regionalne samouprave) u kojima se provode izbori,

– analizira rezultate i kampanju nakon izbora za tijela mjesne i lokalne samouprave,

– obavlja druge radnje u okviru Statuta Stranke.

 

Tijela Podružnica Stranke

Članak 42.

(1) Tijela Podružnica Stranke su:

– Sabor Podružnice Stranke,

– Predsjednik Podružnice stranke,

– Tajnik Podružnice stranke,

– Predsjedništvo Podružnice stranke i

– Nadzorni odbor Podružnice stranke.

(2) Sabor Podružnice Stranke bira i razrješuje Predsjednika Podružnice Stranke, članove Predsjedništva Podružnice Stranke i Nadzorni odbor Podružnice Stranke.

(3) Sabor Podružnice Stranke donosi Poslovnik o radu Podružnice Stranke.

(4) Predsjednik Podružnice Stranke saziva Sabor Podružnice Stranke, a dužan ga je sazvati i na zahtjev trećine Ogranaka Stranke s područja djelovanja Podružnice Stranke.

(5) Predsjednik Podružnice Stranke dužan je sazvati sastanak Predsjedništva Podružnice Stranke najmanje jednom u šest mjeseci.

(6) Predsjednik Podružnice stranke imenuje Tajnika Podružnice Stranke, kao i povjerenike za osnivanje Ogranaka Stranka na području gdje Podružnica Stranke djeluje.

(7) Podružnica Stranke ne može imati manje od dva Ogranka Stranke.

(8) Odluku o ustrojavanju Podružnice Stranke donosi Predsjednik Stranke.

 

Članak 43.

(1) Predsjedništvo Podružnice Stranke čine Predsjednik Podružnice Stranke i izabrani članovi Predsjedništva Podružnice Stranke.

(2) U Predsjedništvo Podružnice Stranke po funkciji ulaze i članovi izabrani u viša tijela Stranke te članovi Stranke izabrani u regionalnu upravu s područja djelovanja Podružnice Stranke.

(3) Sjednicama predsjedništva Podružnica Stranke predsjeda izabrani Predsjednik Podružnice Stranke.

 

Članak 44.

(1) Nadzorni odbor Podružnice Stranke ima tri člana. Članovi Nadzornog odbora Podružnice Stranke ne mogu biti birani niti u jedno drugo tijelo teritorijalnih organizacija Stranke.

(2) Zadaća Nadzornog odbora Podružnice Stranke je nadzor nad radom Stranke u svim ustrojstvenim oblicima (Ograncima i Temeljnim Ograncima Stranke) koji djeluju unutar Podružnice Stranke.

 

Ogranci Stranke

Članak 45.

(1) Ogranak Stranke temeljna je organizacijska jedinica Stranke, a djeluje kao dio općinske, gradske ili organizacije Stranke gradske četvrti.

(2) Temeljni ogranci ustrojavaju se, u pravilu, za područje jednoga mjesnog odbora ili više mjesta, ili dijelova grada koji predstavljaju zaokruženu teritorijalnu cjelinu.

(3) Ogranak Stranke ne može imati manje od pet članova.

(4) Odluku o ustrojavanju Ogranka donosi Podružnica Stranke ili Predsjednik Stranke.

(5) Ako nema uvjeta za ustrojavanje Temeljnog ogranaka, poslove iz njegovog djelokruga obavlja Ogranak Stranke.

 

Tijela Ogranaka stranke

Članak 46.

(1) Tijela Ogranka Stranke su:

– Sabor Ogranka Stranke,

– Predsjednik Ogranka stranke,

– Tajnik Ogranka stranke i

– Predsjedništvo Ogranka Stranke.

(2) Sabor Ogranka Stranke bira i razrješuje Predsjednika Ogranka Stranke i članove Predsjedništva Ogranka Stranke.

(3) Sabor Ogranka Stranke donosi Poslovnik o radu Ogranka Stranke.

(4) Sabor Ogranka Stranke donosi Poslovnik o ustroju i radu Temeljnih ogranaka Stranke.

(5) Predsjednik Ogranka Stranke saziva Sabor Ogranka Stranke, a dužan ga je sazvati i na zahtjev trećine članova Ogranka Stranke.

(6) Predsjednik Ogranka Stranke imenuje Tajnika Ogranka Stranke.

(7) Predsjedništvo Ogranka Stranke čine Predsjednik Ogranka Stranke i izabrani članovi Predsjedništva Ogranka Stranke.

(8) Sjednicama Predsjedništva Ogranaka Stranke predsjeda izabrani Predsjednik Ogranka Stranke.

(9) U Predsjedništvo Ogranka po funkciji ulaze i članovi izabrani u viša tijela Stranke te članovi Stranke izabrani u lokalnu samoupravu s područja djelovanja Ogranka Stranke.

(10) Predsjednik Ogranka Stranke dužan je sazvati sastanak Predsjedništva Ogranka Stranke najmanje jednom u šest mjeseci.

(11) Nadzorni odbor Ogranka Stranke je izabrani Nadzorni odbor Podružnice Stranke kojoj Ogranak Stranke pripada.

 

Raspuštanje

Članak 47.

(1) Tijela teritorijalne organizacije mogu biti raspuštena ako teško krše Statut Stranke.

(2) Ogranci Stranke ovlašteni su raspustiti tijela Temeljnih ogranaka Stranke.

(3) Podružnice Stranke ovlaštene su raspustiti tijela Ogranaka Stranke.

(4) Predsjednik Stranke ovlašten je raspustiti Podružnice Stranke.

(5) Odlukom o raspuštanju imenuje se povjerenik ili povjerenstvo koje ima sva prava i obveze raspuštenog tijela, a dužno je u roku od najduže šest mjeseci provesti izbore za tijela raspuštenog ustrojstvenog oblika.

 

 

 

IV NAČIN PROVOĐENJA IZBORA

 

Članak 48.

(1) Izbori za sva tijela Stranke i njihove Predsjednike obavljaju se, u pravilu, tajnim glasanjem s lista na kojima je, u pravilu, istaknuto više kandidata nego što ih se bira.

(2) Nadležna tijela za izbor mogu donijeti odluku i o javnom glasanju.

(3) Pravo sudjelovati, birati i biti birani na unutarstranačkim izborima i izjašnjavanjima imaju članovi Stranke koji su popunili i vlastoručno potpisali pristupnice Stranke te su upisani u evidenciju članstva Stranke.

 

Donošenje odluka i način glasanja

Članak 49.

(1) Ako Statutom Stranke nije drugačije određeno, tijela Stranke odlučuju većinom glasova nazočnih ako je na sjednici nazočna natpolovična većina članova.

(2) Glasanje na sjednicama tijela Stranke je, u pravilu, javno.

(3) Članovi tijela mogu odlučiti da se o pojedinom pitanju glasa i tajno.

(4) Način rada i odlučivanja tijela uređuje se Poslovnikom kojeg donosi svako tijela na svojoj sjednici natpolovičnom većinom glasova svih članova, ako Statutom Stranke nije drugačije određeno.

 

V TRAJANJE I PRESTANAK MANDATA

 

Članak 50.

(1) Mandat svih tijela Stranke i njegovih članova traje četiri godine.

(2) U slučaju da mandat nekog tijela prestane prije roka iz stavka 1. ovog članka, prestaje i mandat svih njegovih članova.

 

Članak 51.

(1) Osim protekom vremena na koje su izabrani, mandat nositeljima pojedinih dužnosti u Stranci prestaje trenutkom kada prestaju biti članovi Stranke, kada su podnijeli ostavke, kada su razriješeni dužnosti ili kada su isključeni iz Stranke.

(2) Nositelj dužnosti u Stranci može biti razriješeni dužnosti prema postupku analognom onome kojim je izabran, uključujući tajno glasovanje i razrješenje, ako je ono primijenjeno kod izbora.

(3) Predlagatelj razrješenja, osim Predsjednika Stranke, mora navesti razloge zbog kojih razrješenje predlaže. Do razrješenja može doći ako je dotični član Stranke djelovao suprotno utvrđenoj politici Stranke ili protivno ovom Statutu, ili ako je nemarno obnašao dužnosti koje su mu povjerene.

 

VI RAD STRANKE U IZVANREDNIM OKOLNOSTIMA

 

Članak 52.

(1) U slučaju izvanrednih okolnosti zbog kojih nije moguć rad Stranke prema odredbama ovoga Statuta Stranke, Predsjedništvo Stranke, a ako se ono ne može sastati Predsjednik Stranke ili Zamjenik predsjednika Stranke na njihov prijedlog donose odluku o načinu rada u izvanrednim okolnostima koja traje dok postoji izvanredno stanje, osim odluka o izmjeni odredaba Statuta Stranke i izboru tijela Stranke.

 

VII SREDSTVA ZA RAD I IMOVINA STRANKE

 

Financiranje i sredstva za rad Stranke

Članak 53.

(1) Stranka je neprofitna politička Stranka i sva imovina i sredstva kojima raspolaže služe ostvarivanju političkih ciljeva zbog kojih je osnovana.

(2) Imovinom i sredstvima Stranke upravlja se s način predviđen ovim Statutom Stranke i temeljem njega donesenim aktima.

(3) Stranka se bavi samo zakonom dopuštenim djelatnostima koje su u funkciji ostvarivanja političkih ciljeva (izdavačka djelatnost sukladno zakonu, organiziranje priredbi, davanje u najam ili zakup vlastite imovine i drugo), a radi osiguravanja sredstava za političku djelatnost može obavljati i druge djelatnosti u skladu s postojećim propisima.

(4) Sredstva za rad Stranke osiguravaju se od:

– Članarine, darova, nasljedstva i drugih doprinosa članova i simpatizera,

– prihoda od izdavaštva, prodaje promidžbenog materijala, stranačkih priredbi i drugih aktivnosti koje Stranka obavlja,

– prihoda od imovine i prava na tu imovinu,

– prihoda iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne samouprave i uprave te iz drugih zakonskih izvora.

 

Javna dostupnost financijskih dokumenata Stranke

Članak 54.

(1) U cilju osiguranja transparentnosti i otvorenosti poslovanja Stranke, mjerodavna tijela Stranke osiguravat će javnu dostupnost godišnjih programa i financijskih planova poslovanja te financijskih izvješća o poslovanju i izvješća o financiranju izborne promidžbe, kao i drugih financijskih dokumenata u skladu sa zakonom.

 

Pravilnik o financijskom poslovanju Stranke

Članak 55.

(1) Pravilnikom o financijskom poslovanju Stranke uredit će se pitanja koja se odnose na načine i uvjete stjecanja sredstava, upravljanje financijama i vođenje financijskog poslovanja, nadzor i izvješćivanje stranačkih tijela o financijskom stanju, troškove i izdatke poslovanja te druga pitanja vezana uz financijsko poslovanje Stranke.

 

VIII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 56.

(1) Tijela Stranke popunjavat će se do prvog slijedećeg saziva Sabora Stranke i to članovima prema odredbama ovog Statuta Stranke i drugih propisnika donesenih temeljem ovog Statuta Stranke.

 

Članak 57.

(1) Za sva pitanja koja ovim Statutom Stranke nisu stavljena u nadležnost niti jednog upravnog tijela Stranke, a ako se pojavi potreba za njihovo rješavanje i odlučivanje, stavljaju se u nadležnost Predsjedništva Stranke.

 

Članak 58.

(1) Osim u slučajevima predviđenim zakonom, Stranka prestaje postojati kada o tome donese odluku Sabor Stranke dvotrećinskom većinom glasova ukupnog broja izaslanika.

(2) Ako Sabor Stranke u odluci o prestanku rada Stranke ne odredi kome će pripasti imovina Stranke, tada ona pripada Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu.

 

Članak 59.

(1)Riječi koje imaju rodno značenje bez obzira da li su korišteni u ženskom ili muškom rodu odnose se na jednak način i na ženski i na muški rod.

Objavljivanje

Članak 60.

(1) Ovaj Statut Stranke objavit će se u Narodnim novinama i na službenim internetskim stranicama Stranke.

 

Članak 61.

(1)Stupanjem na snagu ovog Statuta Stranke prestaje važiti Statuta Stranke od 23. rujna 2017.godine i Izmjene i dopune Statuta Stranke od 21. prosinca 2019. godine.

 

Članak 62.

(1) Ovaj Statut Stranke stupa i primjenjuje se danom usvajanja na Saboru stranke.

 

                                 

Predsjednik HDS-a

Prof.dr.sc. Goran Dodig

 

Zagreb, 22. veljače. 2022. Ministarstvo pravosuđa i uprave Republike Hrvatske ovjerava tekst Statuta političke stranke pod nazivom Hrvatska demokršćanska stranka
Brojčana oznaka
KLASA: UP/I-006-01/21-03/51
URBROJ: 514-07-04-02/01-22-02

Hrvatska Demokršćanska Stranka koristi kolačiće da bi osigurali prilagođeno i bolje iskustvo korištenja web stranice.​ Više o pravilima o kolačićima pročitajte ovdje.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close